Didysis Anglu Lietuviu Kalbu Zodynas

Sponsored link: Download Didysis Anglu Lietuviu Kalbu Zodynas
anglų–lietuvių kalbų karybos Žodynas
šturmãvimas; dar ↑ attack ~ at / of arms karìniai pratìmai (durtynės, savigynos pratimai ir pan.) aerial [air] ~ óro puolìmas óro atakà KEnc; añtskrydis KEnc; óro desantas KEnc airborne ~ óro desánto atakà NATO air land ~ (tupiamasis) óro desántas KEnc.

Language: lithuanian
PDF pages: 391, PDF size: 3.87 MB
Report
mokomasis anglų – lietuvių ir lietuvių – anglų kalbų karybos Žodynas
accord abundant adj gausus; ~ proof gausūs įrodymai abuse n 1 piktnaudžiavimas 2 užgauliojimas, plūdimas 3 prievartavimas, žiaurus elgimasis; tvirkinamieji veiksmai; child ~ žiaurus elgesys su vaikais v 1 piktnaudžiauti; to ~ one’s power piktnaudžiauti valdžia; to ~ procedures pažeisti procedūras; to ~ the law piktnaudžiauti įstatymu 2 plūsti, užgaulioti 3 prievartauti, blogai elgtis accede v prisidėti, prisijungti (to); to ~ to the treaty prisijungti prie sutarties accelerate v (pa)greitinti; to ~ changes.

Language: lithuanian
PDF pages: 288, PDF size: 2.07 MB
Report
lietuvių– anglų kalbų karybos Žodynas
., žymint jo reikšmės artumą, o žymint didesnį reikšmės nutolimą – kabliataškiu. Anglų kalbos žodžiai rašomi pagal britiškojo rašybos varianto normas. Amerikietiškasis rašybos.

Language: lithuanian
PDF pages: 369, PDF size: 4.16 MB
Report
lietuvių – anglų kalbų karybos Žodynas
PRATARMË Ðis lietuviø – anglø kalbø karybos þodynas skiriamas Generolo Jono Þemaièio Lietuvos karo akademijos kariûnams ir dëstytojams, neakivaizdiniø studijø skyriaus klausytojams, kraðto apsaugos sistemos karininkams ir darbuotojams, anglø kalbos mokymo centrø dëstytojams ir klausytojams, rezervo karininkams, jauniesiems ðauliams, visiems, kurie domisi Lietuvos ginkluotosiomis pajëgomis ir integracijos á NATO ir ES klausimais, ir ypaè tiems, kurie dalyvaus taikos palaikymo ir panaðiose tarptautinëse .

Language: lithuanian
PDF pages: 162, PDF size: 14.53 MB
Report
anglų–lietuvių kalbų karo technikos žodynas generolo jono
abelitas (brizantinė SM) KEnc aberration n nukrypimas, aberãcija ~ of the needle magnètinės rodỹklės núokrypis ability n 1 galėjimas, gebėjimas; sugebėjimas (t.automob.) 2 fiz. gebà alerting ~ vairúotojo gebėjimas staigiai reagúoti climbing ~ automob. sugebėjimas įveikti įkalnę cold-starting ~ šálto (variklio) paleidimo gebà cross-country ~ labai gẽras važùmas, važùmas ráižytoje vietóvėje, bekelėjè destructive ~ naikinamoji gebà dry running ~ gebà dirbti be tepimo good cross-country ~ .

Language: lithuanian
PDF pages: 398, PDF size: 7.71 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   Next page →
Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.