Efektyvumo Didinimo Ir Kokybės Vadybos Sąsajos Lietuvos Organizacijose

Sponsored link: Download Efektyvumo Didinimo Ir Kokybės Vadybos Sąsajos Lietuvos Organizacijose
efektyvumo didinimo ir kokybės vadybos sąsajos lietuvos organizacijose
Language: lithuanian
PDF pages: 11, PDF size: 0.33 MB
Report
kokybës vadybos ir Þiniø vadybos sàsajø tyrimas
. analizuojami kokybës vadybos ir þiniø vadybos teoriniai bei metodologiniai klausimai. Darbo tikslas – atskleisti kokybës vadybos ir þiniø vadybos ypatumus ir sàsajas, ðiø instrumentø átakà organizacijø konkurencingumui, parengti ðiø vadybos priemoniø galimo integravimo teoriná pagrindà. Darbe pateikti kokybës ir visuotinës kokybës vadybos (VKV.

Language: lithuanian
PDF pages: 12, PDF size: 0.2 MB
Report
lietuvos Ūkiuose gaminamo kukurūzų siloso pašarinė vertė ir kokybę
Bronislava Butkutė, Remigija Gaurilčikaitė Lithuanian Institute of Agriculture, Chemical Research Laboratory, LT-58344 Akademija, Kedainiai distr., Lithuania; phone. +370 347 37175; fax +370 347 370 96; e-mail: brone@lzi.lt Summary. The objective of the present work was to test, systemize and summarize the data of nutritive value and fermentation quality of maize silage produced during 2004-2006 and to estimate the effects of factors on winter forage quality and energy value. The analysis of quality of .

Language: lithuanian
PDF pages: 10, PDF size: 0.45 MB
Report
gyvensenos ir psichosocialinių veiksnių sąsajos su lietuvos
. PSO rekomendacijas sveikatos tyrimams interviu bûdu (su sveikata susijusios gyvenimo kokybës vertinimo klausimynas SF-36, Jenkison,1996) [1]: Kaip jûs bendrai.þiaus, turëjo lygias galimybes dalyvauti studijoje. Buvo analizuojama ðiø veiksniø sàsajos su sveikata: 1) pagrindinës darbo sàlygø charakteristikos: darbo staþas. (MI, ÐN, KA), lëtinis bronchitas); negalavimai laive (sànariø, juosmens, sprando ir peties, galvos, dantø skausmai, kojø patinimas, venø iðsiplëtimas, bërimai.

Language: lithuanian
PDF pages: 26, PDF size: 3.27 MB
Report
visuotinės kokybės vadybos modeliai tuberkuliozės ir infekcinių
. parengtą ir praktinėje veikloje išbandytą metodiką, kurios pagrindą sudaro Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio, Lietuvos viešojo administravimo instituto bendrojo vertinimo modelio ir Nacionalinio kokybės prizo. remiantis ekspertų ir darbuotojų nuomonės, išreikštos grupinės apklausos metu, duomenų analize. Aprašomos savivertinimo priemonės – specialiai tam tikslui autorių parengtas klausimynas ir kokybės vadybos sistemos brandos savivertinimo skalė. Pagal šią metodiką nustatytos ligoninės veiklos tobulintinos sritys ir parengtas nuolatinio kokybės gerinimo priemonių ciklas.

Language: lithuanian
PDF pages: 11, PDF size: 0.22 MB
Report
1   2   3   Next page →

Suggested

Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.