Elektronikos

Sponsored link: Download Elektronikos
aviacinės elektronikos pagrindai vilniaus gedimino
Pagrindinė diodų savybė yra jo geba gerai praleisti elektros srovę viena kryptimi ir faktiškai nepraleisti kita kryptimi. Pagrindinės diodų rūšys yra šios: – didelių srovių (lygintuviniai) diodai; – universalieji diodai (aukštadažniai, impulsiniai ir kt.); – stabilitronai (Zinerio diodai); – varikapai; – tuneliniai diodai; – Gano diodai; – Šotkio diodai; – fotodiodai; – šviesos diodai; Elektrinėse principinėse schemose diodai žymimi simboliais (5.2 pav.), gali būti naudojami ir kitokie panašūs simboliai.

Language: lithuanian
PDF pages: 113, PDF size: 5.38 MB
Report
vgtu elektronikos fakulteto mokslo ir verslo bendradarbiavimo patirtis
Language: lithuanian
PDF pages: 22, PDF size: 1.25 MB
Report
nanotechnologijų ir elektronikos aukščiausios kvalifikacijos
NTP – Nacionalinė technologinė platforma; PFI – Puslaidininkių fizikos institutas; ŠU – Šiaulių universitetas; TP - Technologinė platforma; VDU – Vytauto Didžiojo universitetas. VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas; VGTU TI – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos institutas; VMSF – Valstybinis mokslo ir studijų fondas; VNMTC – Visorių nanomokslo ir technologijų centras Vilniuje (planuojamas kurti PFI, ChI, o gal ir kitų institutų pagrindu) - viena pagrindinių NNMTC .

Language: lithuanian
PDF pages: 121, PDF size: 0.98 MB
Report
mechanikos ir elektronikos sektoriaus studija
Tyrimas skirtas, remiantis mechanikos ir elektronikos (ME) sektoriaus plëtros tendencijø Lietuvoje ir kitose ðalyse analize, ávertinti darbuotojø skaièiaus kaità bei mokymo poreikius penkeriems metams ir pateikti konkreèias rekomendacijas darbo jëgos pasiûlos ir paklausos atitikèiai gerinti sektoriuje. Gautus rezultatus numatoma naudoti profesinio rengimo politikai formuoti, specialistø rengimui planuoti ir jø kvalifikacijai tobulinti bei esamoms mokymo/studijø programoms atnaujinti ar naujoms sudaryti.

Language: lithuanian
PDF pages: 57, PDF size: 0.4 MB
Report
mechanikos ir elektronikos sektoriaus studija
Tyrimas skirtas, remiantis mechanikos ir elektronikos (ME) sektoriaus plëtros tendencijø Lietuvoje ir kitose ðalyse analize, ávertinti darbuotojø skaièiaus kaità bei mokymo poreikius penkeriems metams ir pateikti konkreèias rekomendacijas darbo jëgos pasiûlos ir paklausos atitikèiai gerinti sektoriuje. Gautus rezultatus numatoma naudoti profesinio rengimo politikai formuoti, specialistø rengimui planuoti ir jø kvalifikacijai tobulinti bei esamoms mokymo/studijø programoms atnaujinti ar naujoms sudaryti.

Language: lithuanian
PDF pages: 57, PDF size: 0.4 MB
Report
1   2   3   4   5   Next page →
Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.