Filosofijos

Sponsored link: Download Filosofijos
filosofijos ivadas (anzenbacher, arno)
Mokslo teorija Sistema- teorija - mokslas Dedukcija ir aksiominė sistema Indukcija Stebėjimas - aprašymas - klasifikavimas Hipotezė Teorija Aiškinimas Kai kurios kitos sąvokos Empirinių teorijų reikšmė Tiesa (7.2.3) ŽMOGUS Žmogus kaip mokslo tema Gyvūniškumas ir dvasia Žmogus kaip fenomenas Pasauliškumas Pasaulis kaip visuma Veikla (6.1) Istoriškumas Buvimas mirties link Istoriškumas ir istorija Gamta ir istorija Istorijos Augustinas Hegel Mara Įvertinimas Visuomeniškumas Konfliktai Lytis Šeima . :

Language: lithuanian
PDF pages: 339, PDF size: 5.36 MB
Report
filosofijos kilmė prasmė
. s autorius, užim­ damas MünsterioW. universitete nebeatšaukiamą (,,auf Lebenszeit") filosofijos dėstytojo vietą (1962), pageidavo, kad jo venia legendi būtų paryškinta. kurio nors dalyko dėstyto­ jų esama keleto. Münsteryje tuo metu filosofijos dėstytojų buvo net aštuonetas. Todėl ir anas paryškinimas buvo pras., jei Dievo buvi­ mas padaromas religijos filosofijos išeities tašku. Metodiš­ kai Dievo buvimą išskirti iš religijos filosofijos galima vi­ siškai teisėtai: religijos.

Language: lithuanian
PDF pages: 332, PDF size: 1.68 MB
Report
filosofijos keliu maceina.lt
Dilthey'aus prasme) atstovu. Tokį įspūdį kelia tiek mano studijų eiga, tiek keletas raštų, kurie, pasak dr.Girniaus, yra „tiesiogiai teologinės knygos" (A 52). Antra vertus, tas pats Girnius priduria, kad ašen filoso­ favęs ,,ir tuose raštuose", kuriuose esu svarstęs „teologi­ nius klausimus" (A 56). Atrodo tad, jog yra atėjęs laikas praskleisti kiek savą santykį su teologija, kad jis pasidarytų aiškesnis tiek man pačiam, tiek ir kitiems. Iš tikro teologiją esu ilgai studijavęs, o vėliau ir .

Language: lithuanian
PDF pages: 66, PDF size: 0.39 MB
Report
filosofijos Įvadas. seminarų užduotys vilniaus universitetas
.Filosofijos įvado kurso seminarų uţduotys yra paremtos probleminio filosofijos dėstymo modeliu. Čia pateikti tekstai reprezentuoja kurią nors vieną iš pamatinių filosofijos problemų. Tai. neturi pretenzijų pateikti išsamų filosofijos vaizdą istoriniu aspektu; parinkdami tekstus tam tikrai problemai, nesiekėme parodyti jos plėtotės filosofijos istorijoje. Norint įgyvendinti tokius.. Bet kuri atranka yra filosofijos visumos interpretacija. Atranka parodo autoriaus poţiūrį į filosofijos visumą, o daţnam dėstančiam filosofijos įvado kursus gali visai pagrįstai.

Language: lithuanian
PDF pages: 31, PDF size: 0.38 MB
Report
filosofijos vertybinės sąrangos problema
. filosofavimą kaip santykį tarp filosofo ir gražaus berniuko visiškai atsiskleidžia filosofijos turinių etiškoji prigimtis. Ji jau ima diktuoti savo vertybinę valią.

Language: lithuanian
PDF pages: 28, PDF size: 0.76 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   Next page →
Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.