Teismo

Sponsored link: Download Teismo
teismo medicina medicinos fakultetas vilniaus universitetas
. 2003 metų. Integruojantis į Europos Sąjungą, būtina koreguoti specialistų ruošimą. Teismo medicinos rezidentūros programos ryšys yra labai glaudus su VU Medicinos. darbuotojai - geri praktikai bei pedagogai-dėstytojai. Teismo medicinos rezidentūros studijų programos tikslas - paruošti savarankiškam darbui teismo medicinos gydytojus. Pagrindinė kryptis – tvirtas teorinis, praktinis paruošimas savarankiškai, kvalifikuotai ištirti pagrindinius teismo medicinos objektus (lavonus, gyvus.

Language: lithuanian
PDF pages: 75, PDF size: 1.07 MB
Report
teismo ataskaita 2009
. darbo krūvis, privertė ne tik ypač atsakingai ir taupiai naudoti teismo veiklai skiriamas valstybės lėšas, bet ir sutelkti visus žmogiškuosius išteklius. pritaikant reikiamas teisės normas, išsprendžiant teisinius ginčus. Didelę įtaką apygardos teismo darbo krūviui 2009 metais turėjo bendra ekonominė ir finansinė situacija. kartų išaugęs bankroto bylų skaičius privertė tiek teisėjus, tiek kitus teismo darbuotojus dirbti kartais ir neskaičiuojant nustatytų darbo valandų. Su gerokai.

Language: lithuanian
PDF pages: 31, PDF size: 0.65 MB
Report
teismo precedentas kaip teisės Šaltinis lietuvoje: oficiali
. Konstitucinis Teismas kai kuriuose 2006–2007aktuose yra suformulavęs oficialią konstitucinę teismo precedento doktriną, pagal kurią teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose. ir vertikalus, ir horizontalus. Straipsnyje pristatoma Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje suformuluota teismo precedento doktrina ir kontrargumentuojama kai kuriems įsigalėjusiems teisinio mąstymo. teisė yra būtent tokia, kokią ją suvokė atitinkamas teisėkūros subjektas; teismo precedentas kaip teisės šaltinis nebūdingas Lietuvos teisės tradicijai. Argumentuojama, jog.

Language: lithuanian
PDF pages: 19, PDF size: 1.19 MB
Report
administraciniø teismø praktika nr.4 pilnas lietuvos vyriausiasis
D÷l norminių administracinių aktų teis÷tumo1.D÷l socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2001lapkričio 12įsakymo Nr.149 1.1 punkto, juo patvirtintos Licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarkos, socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2002geguž÷s 22įsakymo Nr. 64 „D÷l socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2001lapkričio 12įsakymo Nr. 149 „D÷l licencijų tarpininkauti d÷l piliečių įdarbinimo užsienyje išdavimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ atitikimo Viešojo administravimo .

Language: lithuanian
PDF pages: 366, PDF size: 3.33 MB
Report
teisingumo teismo procedūros reglamentas Ši
ĮVADINĖS NUOSTATOS (1 straipsnis) I DALIS – TEISMO SUDĖTIS IR STRUKTŪRA 1 s k y r i u . s – TEISMO SUDĖTIS (11a–11e straipsniai) 3 s k y r i u s – TEISMO KANCELIARIJA 1 skirsnis – Teismo kancleris ir Teismo kanclerio pavaduotojai. (24 straipsnis) 5 s k y r i u s – TEISMO DARBO ORGANIZAVIMAS (25–28 straipsniai) 6 s k y r.

Language: lithuanian
PDF pages: 63, PDF size: 0.41 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.