Viešasis Transportas

Sponsored link: Download Viešasis Transportas
viešasis transportas
. paslaugos buvo prieinamos. Brendo būtinybė sukurti visiems gyventojams prieinamą viešąjį transportą. 1886pradžioje į miesto valdybą kreipėsi Peterburgo arklinių geležinkelio kelių draugijos.

Language: lithuanian
PDF pages: 16, PDF size: 0.16 MB
Report
viesasis nr. 15.p65
Different authors from Lithuania and foreign countries percept state tax system differently, thus there is also criterion of effective state tax system conceived by authors declared in this article. We consider taxation principles as one of elements of effective state tax system and tax culture, however creating effective tax system; other elements of tax culture and tax mentality should also be mentioned for deeper and broader perception of effective state tax system. Applying of taxation principles in .

Language: lithuanian
PDF pages: 167, PDF size: 3.03 MB
Report
transportas transport engineering
Prof Dr Habil Adolfas Baublys (Editor-in-Chief) Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Plytinės27, LT–2040 Vilnius, Lithuania Prof Dr Habil Bronislovas Spruogis (Deputy Editor-in-Chief), Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Plytinės27, LT–2040 Vilnius, Lithuania Prof Dr Habil Jonas Stankūnas Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Rodūnės kelias 30, LT–2038 Vilnius, Lithuania Prof Dr Habil Ramūnas Palšaitis (Managing Editor), Vilnius Gediminas .

Language: lithuanian
PDF pages: 54, PDF size: 0.65 MB
Report
transportas transport engineering
Prof Dr Habil Adolfas Baublys (Editor-in-Chief) Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Plytinës27, LT–2040 Vilnius, Lithuania Prof Dr Habil Jonas Stankûnas Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Rodûnës kelias 30, LT–2038 Vilnius, Lithuania Prof Dr Habil Petras Gailutis Adomënas (Managing Editor), Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Saulëtekio al. 11, LT–2040 Vilnius, Lithuania Prof Dr Habil Leonas Lingaitis Vilnius Gediminas Technical University .

Language: lithuanian
PDF pages: 52, PDF size: 0.47 MB
Report
viešasis valdymas ir informacinės technologijos. naujo
Nëra paprastø argumentø, kurie padëtø vienareikðmiðkai apibrëþti, kà ið esmës keièia informacinës technologijos vieðajame valdyme. Tai yra besivystanti sritis, todël jai dar labai trûksta nusistovëjusiø terminø, analizës modeliø. Straipsnyje siekiama prisidëti prie elektroninës valdþios temos konceptualizavimo: plëtojama idëja, kad technologijos skatina sisteminius institucinius pokyèius. Daroma prielaida, kad sisteminiø pokyèiø terminas reiðkia, jog formuojasi naujas vieðojo valdymo modelis, kuris nëra .

Language: lithuanian
PDF pages: 36, PDF size: 0.23 MB
Report
1   2   3   4   Next page →
Lietuvių ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.